Reglement

1. Algemeen

 • De Stadsquiz Maassluis is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.
 • De Stadsquiz Maassluis is een uitgelezen gelegenheid om iedereen in Maassluis en omstreken erbij te betrekken, om nieuwe contacten op te doen en om bestaande contacten te onderhouden.
 • De organisatie van de Stadsquiz Maassluis is in handen van de Historische Vereniging Maassluis, hierna te noemen “HVM”.
 • Instructies of aanwijzingen van de HVM dienen strikt te worden opgevolgd. Daarnaast dienen de deelnemers zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
 • Dit reglement zal aan ieder deelnemend team bij inschrijving worden toegezonden of overhandigd. Inschrijving als team is mogelijk nadat je hebt verklaard kennis te hebben genomen van, en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Stadsquiz Maassluis.

2. Teams

 • De “HVM” adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit 10 tot 20 personen (minimum aantal deelnemers per team is 6).
 • Elk team benoemt één van de teamleden tot teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen: zie punt 3.
 • De teamcaptain is woonachtig in de gemeente Maassluis en is minimaal 18 jaar.
 • De “HVM” voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.
 • De werk- en verzamelplek van een team, gedurende de periode dat de Stadsquiz Maassluis wordt gehouden, bevindt zich op één adres in Maassluis en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Stadsquiz Maassluis deel te nemen.
 • De “HVM” vraagt aan de teams om qua teamsamenstelling eens bewust verder te kijken dan de vriendengroepen of familie. Vraag ook andere mensen die misschien niet zo voor de hand liggen zoals een oudere buurvrouw, een alleenstaande, een vluchteling, de pastoor, de dominee of andere mensen die pas in onze stad zijn komen wonen! Iedereen kan samen een team vormen en daarom vraagt de “HVM” om elkaar op te zoeken. Jong kan van oud leren, en andersom. Iemand van een andere culturele achtergrond weet hele andere dingen dan een geboren Maassluizer. Sublieme combinaties zijn dus mogelijk voor deelname aan de Stadsquiz Maassluis.

3. Inschrijven

 • Inschrijving kan alleen via het inschrijfformulier op onze website: www.stadsquizmaassluis.nl.
 • Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De “HVM” heeft het recht om een naam af te keuren.
 • De “HVM” bepaalt de volgende zaken: het teamnummer, de inschrijftermijn, wie er als team wordt toegelaten en mag deelnemen, het aantal deelnemers/teams, tijdstip van aanvang en einde van de Stadsquiz Maassluis.
 • De kosten voor deelname aan de Stadsquiz Maassluis bedraagt € 35,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers (tussen de 6 en 20) in een team.
 • Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving te worden betaald.
 • De inschrijving is pas definitief als de “HVM” het inschrijfgeld heeft ontvangen op IBAN-rekening: NL63 INGB 0008 2227 40 t.n.v. Hist Ver Maassluis onder vermelding van: inschrijfgeld team (naam vermelden).
 • Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelnemen

 • Na inschrijving, dat is gebeurd door het inleveren van een volledig ingevuld inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een bevestiging van de inschrijving en het toegewezen teamnummer.
 • Het team verzint een leuke, ludieke, fancy naam waaronder het team wordt ingeschreven en geeft op het inschrijfformulier aan voor welk goed doel het team gaat spelen, zie punt 6.
 • De “HVM” stelt een quizmap samen waarin alle vragen en opdrachten voor de Stadsquiz Maassluis zijn opgenomen. De teamcaptain of diens plaatsvervanger ontvangt hiervan één exemplaar. Het tijdstip van uitgifte van de quizmappen wordt te zijner tijd bekend gemaakt.
 • De “HVM” is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als het team hun quizmap niet komt ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip.
 • De teams worden geacht de quizmap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map waarvoor het team locaties in en om Maassluis moet bezoeken. Dit is geen verplichting, het team kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag. Deze locaties moeten lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig worden bezocht.
 • Alle antwoorden op de vragen en antwoorden dienen in de quizmap eenduidig en op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal te worden ingevuld. Dit uitsluitend met een blauwe of zwarte ballpoint.
 • De ingevulde quizmap moet op door de “HVM” vastgestelde datum, tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de “HVM” wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Quizmappen die worden ingeleverd ná het uiterste inlevertijdstip worden van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee naar de prijs.
 • Leden van de Historische Vereniging Maassluis die deel uitmaken van de organisatie van de Stadsquiz Maassluis zijn van deelname uitgesloten.

5. Puntentoekenning en uitslag

 • De gegeven antwoorden worden door de “HVM” in de dagen na de inleverdatum op hun juistheid beoordeeld. Voor elke goed beantwoordde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun quizmap tijdig, overeenkomstig de instructies van de “HVM”, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.
 • Doel van de Stadsquiz Maassluis is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.
 • Het team met de meeste punten zal door de “HVM” als winnaar worden aangewezen.
 • De bekendmaking van de uitslag va de Stadsquiz Maassluis wordt bekend gemaakt op een nog nader te bepalen datum, tijdstip en locatie.
 • De uitslag van de Stadsquiz Maassluis is bindend en staat niet ter discussie.

6. Prijzen

 • De “HVM” stelt geldprijzen voor een drietal winnende teams beschikbaar. De winnende teams kunnen deze geldprijzen doen toekomen aan een goed doel, een vereniging of een stichting uit de gemeente Maassluis die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of is opgericht bij notariële akte. De geldprijzen kunnen voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

7. Tenslotte

 • De “HVM” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Stadsquiz Maassluis.
 • Deelnemen aan de Stadsquiz Maassluis is geheel op eigen risico.
 • Indien zich situaties voordoen waarin het reglement niet voorziet, is de “HVM” gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
 • In sommige gevallen kan het nodig zijn om locaties in en om Maassluis te bezoeken om de vragen of opdrachten uit de quizmap te beantwoorden. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet worden bezocht. Wanneer de “HVM” constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen zal het desbetreffende team 50 punten in mindering krijgen. Een elektrische fiets is toegestaan.
 • Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en worden niet opgenomen in de einduitslag.